Judge Kimura Shozaburo hit by Wakakoyu

sumo . Judge Kimura Shozaburo demonstrates that a Sumo ring can be a dangerous place

Kimura Shozaburo . Wakakoyu . Ozeki Baruto . Grand Sumo New Year Tournament . Ryogoku Kokugikan . Tokyo

21.01.2012 . 18:01 . Guardian